CRM-SQL (kontakty z klientami)

Moduł CRM rozszerza możliwości programu Polka SQL w zakresie zarządzania kontaktami z klientem.
Kluczową wartością CRM jest spójna informacja o kliencie dla wszystkich użytkowników programu.

Oprogramowanie umożliwia:

 • kontrolowanie wszelkich kontaktów z klientami
 • kontrolowanie zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów
 • kontrolowanie całych projektów związanych z wieloma klientami obsługiwanych przez wielu pracowników

Wdrożenie Systemu CRM polega na przeniesieniu wszystkich danych o klientach oraz informacji o procesach związanych z obsługą klienta do aplikacji informatycznej. Dostęp do tych danych oraz do procesów może mieć każdy w firmie, kto posiada stosowne uprawnienia do oglądania tych informacji.

Najważniejsze cechy modułu zarządzania zadaniami i kontaktami to:

 • przypisywanie uwag o dowolnej treści do poszczególnych klientów
 • rejestrowanie zdarzeń związanych z klientem
 • funkcja przypominania zadań
 • wyszukiwanie i sortowanie zdarzeń
 • zarządzanie dokumentami powiązanymi z klientami
 • wysyłanie wiadomości email
 • wyszukiwanie i sortowanie wysłanych wiadomości email
 • automatyczne przywołanie strony internetowej kontrahenta

Funkcje modułu CRM

Rejestracja zdarzeń
Program umożliwia obsługę klientów firmy poprzez rejestrację zdarzeń oraz planowanie terminów zadań do wykonania. Odpowiednie filtry umożliwiają wyszukiwanie i sortowanie zdarzeń wg wielu kryteriów.

Zdarzeniom związanym z klientem, rejestrowanym poprzez notatki, można:

 • nadać dowolnie zdefiniowany przez administratora typ (nazwa / kolor)
 • nadać przypomnienie, które osoba tworząca notatkę może nadać sobie lub innym pracownikom
 • przypisać osobę kontaktową, której dotyczy notatka
 • dodać załącznik (dowolny plik)
 • dopisać notatkę do zadań w Microsoft Outlook
 • wprowadzić czas poświęcony klientowi oraz koszt
 • podsumować koszty w zależności od typu kosztu

Wygodne przypisywanie załączników (dokumentów) do określonych notatek upraszcza zarządzanie dokumentami. Załącznikiem może być dowolny obrazek, animacja, prezentacja, strona internetowa, plik dźwiękowy.

Klasyfikacja kontrahentów
Raport pozwalający na klasyfikacje kontrahentów wg wielu kryteriów, np. datę sporządzenia pierwszej i ostatniej notatki, ilość notatek, ilość załączników, rangę klienta, branżę, własności (cechy klienta), itp

Poczta elektroniczna
Program zawiera rozbudowaną funkcję wysyłania wiadomości email do wybranych kontrahentów. Wszystkie wysłane wiadomości wraz z załącznikami są zapamiętywane w programie, dzięki czemu mamy możliwość wyszukiwania i sortowanie wysłanych wiadomości wg wielu kryteriów (daty wysłania, tematu, autora, adresata, nazwy klienta, itp.).

 • e-maile do osób kontaktowych wysyłane z programu CRM
 • dodawanie załączników do e-maila
 • wyszukiwanie e-maili
 • możliwość dopisania wysyłanego e-maila do zdarzeń (notatek)
 • możliwość korzystania ze wielu stworzonych przez siebie szablonów
 • współpraca z programem Microsoft Outlook

Osoby kontaktowe
Kontakty z firmą to w rzeczywistości kontakty z jedną lub kilkoma osobami pracującymi w tej firmie. Moduł CRM-SQL umożliwia rejestrowanie i zarządzanie osobami kontaktowymi.
Lista osób kontaktowych zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, numer faksu, datę urodzenia oraz dzień imienin, uwagi o danej osobie oraz o kliencie, z którym jest związana. Program umożliwia wygodne wysyłanie e-maili do jednej lub kilku osób kontaktowych z jednej lub z kilku firm.

Moduł przypomnień
Moduł CRM posiada wbudowany system do obsługi przypomnień. W momencie, gdy nadszedł czas przypomnienia dla danej notatki, wówczas moduł przypomnień wyświetla okno z treścią tej notatki, jej autorem, klientem którego dotyczy ta notatka i datą sporządzenia notatki. Nadejście nowego przypomnienia sygnalizowane jest dźwiękiem oraz miganiem ikony (żółty zegar) w pasku tray.Zaawansowane możliwości dostosowania (konfiguracji) modułu CRM-SQL

Grupy pracownicze
Możliwość tworzenia grup i przydzielania  do nich wybranych pracowników oraz typów notatek które będą mogli używać i oglądać pracownicy z tej grupy. W ten sposób nadawane są wybranym pracownikom uprawnienia do oglądania notatek, e-maili oraz czasów-kosztów.

Typy notatek
Tworzenie, modyfikacja i usuwanie typów notatek (zdarzeń). Typ zdefiniowany jest jako kolor typu oraz nazwa typu.

Typy kosztów
Tworzenie, modyfikacja i usuwanie typów kosztów poniesionych na rzecz klienta np. dojazd, serwis itp.

Rodzaje branż
Dodawanie i usuwanie branży w liście branż.