Kadry i płace SQL

Kadry i Płace jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym kompletną obsługę kadrowo-płacową każdej firmy.

Program został zaprojektowany w taki sposób, aby:

 • Umożliwić rejestrację wszystkich danych dotyczących rozliczenia firmy z zatrudnionymi, ZUS, GUS, NFZ, PFRON oraz urzędem skarbowym
 • Zautomatyzować maksymalnie wiele czynności przy tworzeniu i rozliczaniu list płac
 • Zapewnić weryfikację wprowadzanych danych
 • Zachować elastyczność wobec zmieniającego się prawa
 • Wyeksportować dekret z rozliczeniem płac do f-k po zakończeniu miesiąca obliczeniowego

Podstawowe funkcjonalności

Konfiguracja
Oprogramowanie Kadry i Płace posiada rozbudowane możliwości dostosowania i konfiguracji, dzięki czemu Użytkownik może sam zdefiniować każdy dowolny składnik lub rozliczenie.
Pracę na Kadry i Płace można rozpocząć w dowolnym momencie roku, a historię uzupełnić importując dane z programu Płatnik.
Kartoteki zatrudnionych
Kadry i Płace pozwala na prowadzenie kompletnych kartotek dla zatrudnionych, rejestru umów cywilnoprawnych oraz emisję i zapis dokumentów kadrowych. Zdefiniowane są tu przysługujące składniki wynagrodzeń i świadczeń oraz zasady podlegania i proporcji finansowania składek ZUS. Odpowiednie przygotowanie kartotek zatrudnionych wpływa na poprawność automatycznego rozliczania list płac.
Ewidencja i rozliczanie czasu pracy
System Kadry i Płace umożliwia rozliczanie czasu pracy na podstawie prowadzonych kalendarzy czasu obowiązku pracy w firmie, a prowadzone ewidencje godzin nadliczbowych, staży, przerw, świadczeń i urlopów pozwalają na automatyczne wyliczanie przysługujących wynagrodzeń i premii.
System dopuszcza prowadzenie wielu grupowych bądź indywidualnych kalendarzy oraz zapewnia kontrolę przysługującego wymiaru urlopów wypoczynkowych.
Naliczanie wynagrodzeń
System Kadry i Płace pozwala na pełną automatyzację tworzenia i weryfikacji dowolnych list płac i rozliczeń, m.in.: wynagrodzeń, świadczeń, zasiłków, przerw, potrąceń, umów cywilnoprawnych, kontraktów menedżerskich oraz wielu innych.

Przykładowe rodzaje list płac i rozliczeń:

 • Wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za czas nieprzepracowany (choroby) i inne składniki miesięczne
 • Świadczenia w razie choroby/macierzyństwa – wszystkie świadczenia wchodzące na kartę zasiłkową
 • Działalność wykonywana osobiście, wymieniona w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym umowy zlecenia, o dzieło, prawa autorskie i agencyjne), rozliczana z urzędem skarbowym zaliczką na podatek dochodowy lub ryczałtem
 • Udział w organach stanowiących osób prawnych
 • Kontrakt menedżerski lub umowy o podobnym charakterze
 • Rozliczenia kwot zadeklarowanych
 • Zasiłki budżetowe i pozostałe świadczenia
 • Świadczenia finansowane z FP i FGŚP
 • Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego i wychowawczego z ZUS
 • Wiele innych rozliczeń

Rozliczanie pożyczek pracowniczych oraz innych obciążeń i dodatków
W systemie Kadry i Płace można prowadzić ewidencję kwot pożyczek udzielonych pracownikom, okresy spłat, kwoty rat miesięcznych, limitów oraz dowolnych innych regularnych potrąceń tj. zaliczki, potrącenia komornicze, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy.
Raporty i wydruki
Poza ponad 50 różnymi raportami i dokumentami system Kadry i Płace wyposażony został w zintegrowany generatory raportów i dokumentów pozwalający na tworzenie własnych dokumentów kadrowych i płacowych w oparciu o pliki źródłowe w formatach MS Word lub HTML (OpenOffice).
Generator raportów – umożliwia listowanie w układzie kolumnowym dowolnych danych z kartotek osobowych oraz z list płac programu. Zakres listowanych danych określa rodzaj generatora, dostępne są następujące generatory (zestawienia):

 • kadrowy (opcja menu 'Zestawienia Kadrowe’)
 • kadrowo-płacowy (opcja menu 'Zestawienia Kadrowo-Płacowe’)
 • umów cywilnoprawnych (opcja menu 'Zestawienia Umów Cywilnoprawnych’)

Generator dokumentów – umożliwia wyświetlanie wybranych standardowych dokumentów kadrowych oraz wszystkich raportów utworzonych generatorem raportów w dowolnym formacie udostępnianym przez technologie MS Word, HTML lub zwykłe pliki tekstowe.

Przykładowe dokumenty wygenerowane generatorem dokumentów:

 • Standardowe dokumenty kadrowe:

Umowa o pracę
Świadectwo pracy
Umowy cywilnoprawne
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
Porozumienie zmieniające umowę o pracę

 • Niestandardowe raporty zdefiniowane przez Użytkownika:

Zestawienia kadrowe
Zestawienia kadrowo-płacowe
Zestawienia umów cywilnoprawnych