EwkaSQL (finanse i księgowość)

EwkaSQL to program finansowo-księgowy przeznaczony do prowadzenia, zgodnie z ustawą o rachunkowości, pełnej ewidencji księgowej oraz zarządczej przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie skupia w sobie moduły sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej, oraz analizy, które umożliwiają uzyskiwanie przekrojowej wiedzy na temat kondycji finansowej firmy.

Elastyczne narzędzia tworzenia zestawień pozwalają na analizę danych finansowo-księgowych w formie dowolnie zdefiniowanej (dostosowanej) do własnych potrzeb.

Moduł dokumentów własnych, np.: monity, wezwania do zapłaty, kasa, pozwala na automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych oraz ich bezpośrednią ewidencję w księgozbiorze.

Zaawansowane narzędzia programowe dają możliwość definiowania własnych słowników, export danych do innych programów oraz import dokumentów zewnętrznych – z programów magazynowo-handlowych, bankowych oraz plików.

Wybrane cechy systemu

Księga główna:
EwkaSQL umożliwia prowadzenie zapisów księgi handlowej zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości i przepisami Ministerstwa Finansów.
W bazie jednej firmy może znajdować się wiele księgozbiorów. Okres każdego księgozbioru jest definiowalny i może mieć długość do 24 miesięcy.

Dzienniki:
Księga Główna podzielona jest na dzienniki definiowane przez użytkownika. Numeracja dzienników może być automatyczna lub ręczna (z dostępną podpowiedzią).
Numer księgi głównej nadawany jest automatycznie dla wszystkich zapisów niezależnie od dziennika i jest unikalny w zakresie księgozbioru i okresu księgowego. Numeracje dzienników są przechowywane i dostępne dla wszystkich otwartych księgozbiorów.

Plan kont:
Możliwe jest definiowanie dowolnego zakładowego planu kont zgodnie z wymaganiami i specyfiką przedsiębiorstwa.
Konto zawiera dwa pola: syntetyczne – 3 cyfry, analityczne – 15 znaków, nazwę oraz nazwę alternatywną (drugi język). Opcjonalnie podajemy całe lub część konta przeciwstawnego. W polu uwag można opisać zasadę pracy konta dla potrzeb zakładowego planu kont. Konto analityczne może zawierać wskaźnik do rejestru kontrahentów, pracowników, urzędów lub banków, a także określenie domyślnej waluty. Dodatkowe cechy to współpraca z profilem rachunkowości zarządczej i specjalne cechy określające rolę w standardach księgowania (zakup VAT, sprzedaż detaliczna, itp.)

Ewidencja dokumentów: – Funkcjonalność i wygoda dla operatora wprowadzającego dane (przed księgowaniem):

-rogram pozwala na edytowanie i poprawianie zapisów, powielanie zapisów (kopia do bufora), scalanie dokumentów w zbiorówki, rozdzielanie zbiorówek lub przenoszenie dokumentów i przekazywanie zapisów innym operatorom (np. uprawnionym do księgowania).
Umożliwia również drukowanie dekretu przed lub po zaksięgowaniu oraz księgowanie seryjne dowolnie wybranej części bufora.

A także:

 • Księgowanie wybranych dowodów miesiąca następnego bez zamknięcia i uzgodnienia miesiąca (okresu) bieżącego.
 • Poprawianie zapisów księgowych, VAT i rozrachunkowych w otwartym okresie księgowym.
 • Kopiowanie dowodów w celu powielenia dowodu (comiesięczna amortyzacja, stałe księgowania, stornowanie, wielokrotne księgowanie).
 • Automatyczne nadawanie numerów dowodom (kontrola chronologicznego zapisu operacji gospodarczych w dzienniku).
 • Dostęp do wszystkich kartotek i słowników (konta, typy dokumentów, dzienniki, kontrahenci, sprawozdania finansowe itd.) w czasie wprowadzania dokumentów.
 • Dostęp do kartoteki dowodów księgowych w czasie dekretowania, co ułatwia np. odszukanie dokumentu źródłowego i wskazanie dokumentu odniesienia przy stornowaniu zapisów.
 • Po zaksięgowaniu każdego dowodu otrzymanie pełnej informacji na temat zmiany sald kont w czasie księgowania (obrót, saldo przed i po zapisie).
 • Automatyczne lub ręczne rozliczenie zapłaty (kojarzy zapłaty z fakturami).
 • Prowadzenie pełnej wielowalutowej ewidencji rozrachunków nierozliczonych.
 • Automatyczne naliczanie różnic kursowych, zestawienie z różnic kursowych bez księgowania, automatyczne księgowanie różnic kursowych itd.

Wyszukiwanie i sortowanie:
Aparat wyszukujący programu umożliwia znajdowanie danych wg wybranych kryteriów i automatyczne zaznaczanie znalezionych danych. Zaznaczanie umożliwia seryjne wykonanie wybranej czynności w puli oznaczonych zapisów. Wyszukiwanie i sortowanie można przeprowadzać względem wszystkich kolumn zestawienia.

Automaty systemowe:
Automaty systemowe umożliwiają przygotowanie przeksięgowania wyniku finansowego, wieloźródłowego bilansu otwarcia w oparciu o księgozbiory jedno i wieloletnie, z możliwością przekształcania kont (korporacyjny bilans otwarcia).
Bilans otwarcia jest realizowany w ujęciu rozrachunkowym, bez utraty informacji o terminach zapłat, odsetkach, notach i monitach wystawionych w poprzednim okresie księgowym. W księgozbiorach wieloletnich historia rozrachunków jest realizowana wg metody przodek-następca.

Rejestr kontrahentów:
Rejestr kontrahentów posiada mechanizmy ułatwiające:

 • wyszukanie wszystkich kont kontrahenta, ich obroty oraz określenie bilansu płatniczego
 • połączenie podwójnie wprowadzonych kontrahentów i ich zapisów
 • jednym kliknięciem uzyskanie historii rozrachunków z informacją o jakości zapłat, sytuacji aktualnej, wartości odsetek karnych lub naszych zaległości w stosunku do kontrahenta
 • wystawienie odpowiedniego dokumentu finansowego: przelewu, noty lub monitu

 Rejestry VAT:
EwkaSQL prowadzi:

 • rejestr sprzedaży i rejestr zakupów zgodny z przepisami VAT oraz sub-rejestry według typów dokumentów, źródeł dokumentów, grup kontrahentów itp.
 • rejestr zakupów importowych i sprzedaży eksportowej. Można uzyskiwać zestawienia sub-rejestrów dla potrzeb analizy podatkowej albo struktury sprzedaży lub zakupów
 • wylicza, zapisuje i drukuje deklarację VAT-7.

Ewidencja zakupów, sprzedaży i sprzedaży eksportowej jest integralną częścią ewidencji księgowej. Deklaracje VAT są przygotowywane i trwale zapisywane w programie (możliwe jest porównanie zapisanych deklaracji).

Rozrachunki:
To bardzo rozbudowana część programu zawierająca informacje niezwykle cenne w procesie monitorowania stanu środków pieniężnych w obrocie z kontrahentami i przewidywania ich wpływu.
Historia współpracy finansowej z kontrahentami to przede wszystkim zestawienia:

 • rozrachunków nierozliczonych, nierozpisanych
 • transakcji do monitowania
 • transakcji z odsetkami
 • syntetyczne zestawienia rozrachunków
 • wiekowanie należności
 • określanie należności / zobowiązań na wybrany dzień w przeszłości

Rachunkowość zarządcza:
Księgowość oparta na podstawowym planie kont może okazać się niewystarczająca lub niewygodna dla osiągnięcia właściwego poziomu analizy lub syntezy informacji o zdarzeniach gospodarczych. W tych przypadkach program EwkaSQL daje do dyspozycji elastyczne i wysokowydajne narzędzie: konta analizy profilowej. Są to definiowane przez użytkownika profile zapisów współpracujące z planem podstawowym, służące np. do analizy kosztów (również na poziomie asortymentu handlowego). Możliwe jest zaprowadzenie takich ewidencji „wstecz”, a nawet modyfikacja ich struktury w trakcie działalności w wyniku innego sprecyzowania potrzeb analizy profilowej. Konta analizy profilowej mogą współpracować ze słownikami asortymentowymi, zawierając np. ofertę handlową przedsiębiorstwa.

Zestawienia sprawdzające:
Jak sprawdzić i zweryfikować wprowadzone zapisy? Jak szybko upewnić się, czy można zamknąć okres sprawozdawczy? To problemy, których rozwiązywanie kosztuje dużo czasu i energii. Dzięki stale rozwijanemu modułowi sprawdzania zapisów mamy możliwość dużych oszczędności czasu i uzyskujemy pewność jakości wprowadzanych danych.

Główne zestawienia sprawdzające to:

 • sprawdzanie zapisów rejestru VAT od strony rejestru i od strony kont VAT
 • sprawdzanie zapisów rozrachunkowych od strony księgi głównej i od strony rejestru
 • sprawdzanie zgodności dla potrzeb uzgodnień sald

Sprawozdania finansowe:
Bilans, wynik finansowy to podstawowe sprawozdania używane w księgowości. Ale istnieje wiele pytań, na które powinien odpowiedzieć nowoczesny program finansowo-księgowy bez konieczności wyszukiwania poszczególnych wartości czy wskaźników. Dlatego stworzyliśmy aparat sprawozdań finansowych, który daje narzędzie służące do definiowania sprawozdań. Raz zdefiniowane sprawozdanie może zawierać wszystkie informacje wymagane przez zarząd firmy i przedstawić je w formie jednego arkusza. To ogromna oszczędność czasu i ułatwienie w procesie podejmowania decyzji, a także swoisty interfejs pomiędzy „językiem” księgowości, a biznesu – manager nie analizuje wartości z kont księgowych, a raczej sprecyzowane przez siebie wskaźniki opisane „jego” językiem.
Sporządzone zestawienia możemy drukować wg wybranych szablonów, przenosić do innych aplikacji lub publikować w internecie.

Emisja dokumentów własnych:
EwkaSQL daje łatwość tworzenia, drukowania, wysyłania/eksportowania i księgowania dokumentów (pojedynczo lub seryjnie):

 • finansowych: przelewów, dokumentów kasowych KP, KW, dokumenty mogą być gromadzone w zbiorówki: raporty kasowe, zbiorówki bankowe
 • windykacyjnych: monitów (wielostopniowych), not odsetkowych
 • informacyjnych: potwierdzeń sald – łącznie z metodą oznaczania zgodności-sporności, sprawdzania terminowości odpowiedzi (pieczęć operatora potwierdzającego, skreślającego)

Oczywiście mamy do dyspozycji pełną proceduralną automatyzację księgowania wybranych dokumentów własnych lub ich zbiorówek.

Obsługa rachunków bankowych umożliwia zarządzanie stanem kont bankowych, drukowaniem przelewów oraz przekazywaniem przelewów do systemów typu Home Banking.